esarcsenfrdeiwhiitpt

Právní upozornění a podmínky použití

V tomto prostoru bude UŽIVATEL schopen najít všechny informace související s právními podmínkami, které definují vztahy mezi uživateli a námi jako odpovědnými za tento web. Jako uživatel je důležité, abyste před pokračováním v navigaci tyto pojmy znali. ANDREAS KALCKER. Jako osoba odpovědná za tuto webovou stránku přijímá závazek zpracovávat informace našich uživatelů a klientů s úplnými zárukami a dodržovat národní a evropské požadavky, které regulují shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů. Tento web proto přísně dodržuje RGPD (NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 o ochraně údajů) a zákon LSSI-CE 34/2002 z 11. července o službách informační společnosti a elektronický obchod.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

Tyto všeobecné podmínky upravují používání (včetně pouhého přístupu) webových stránek, členů webové stránky https://andreaskalcker.com včetně obsahu a služeb v nich poskytovaných. Každá osoba, která přistupuje na web, https://andreaskalcker.com („Uživatel“) souhlasí s podrobením se Všeobecným podmínkám platným po celou dobu používání portálu https://andreaskalcker.com.

OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK TO DĚLÁME

Číst Ochrana osobních údajů

ZÁVAZKY A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

Uživatel je informován a přijímá, že přístup na tuto webovou stránku v žádném případě neznamená začátek obchodního vztahu s https://andreaskalcker.com. Tímto způsobem uživatel souhlasí s používáním webových stránek, jejich služeb a obsahu, aniž by tím byla porušena platná legislativa, dobrá víra a veřejný pořádek.
Je zakázáno používat webové stránky k nezákonným nebo škodlivým účelům, nebo by jakýmkoli způsobem mohlo způsobit poškození nebo zabránit normálnímu fungování webové stránky. Pokud jde o obsah této webové stránky, je zakázáno: Jeho reprodukce, distribuce nebo úprava, ať už jako celek nebo jeho část, pokud k tomu nemá oprávnění jeho oprávněných vlastníků; Jakékoli porušení práv poskytovatele nebo oprávněných vlastníků; Jeho použití pro komerční nebo reklamní účely.

Při používání webu https://andreaskalcker.com, Uživatel souhlasí, že nebude provádět žádné jednání, které by mohlo poškodit image, zájmy a práva https://andreaskalcker.com nebo třetí strany nebo které by mohly poškodit, deaktivovat nebo přetížit portál (uveďte doménu) nebo které by jakýmkoli způsobem bránily běžnému používání webu. Uživatel si však musí být vědom, že bezpečnostní opatření počítačových systémů na internetu nejsou zcela spolehlivá, a proto https://andreaskalcker.com nemůže zaručit nepřítomnost virů nebo jiných prvků, které mohou způsobit změny v počítačových systémech uživatele (software a hardware) nebo v jeho elektronických dokumentech a souborech v nich obsažených.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Osobní údaje sdělené uživatelem https://andreaskalcker.com Mohou být uloženy v automatizovaných databázích nebo ne, jejichž vlastnictví odpovídá výhradně https://andreaskalcker.com, za předpokladu všech technických, organizačních a bezpečnostních opatření, která zaručují důvěrnost, integritu a kvalitu informací v nich obsažených v souladu s ustanoveními platných předpisů o ochraně údajů.
Komunikace mezi uživateli a https://andreaskalcker.com používá zabezpečený kanál a přenášená data jsou šifrována díky protokolům https, proto zaručujeme nejlepší podmínky zabezpečení, aby byla zaručena důvěrnost uživatelů.

REKLAMACE

https://andreaskalcker.com informuje, že uživatelům a zákazníkům jsou k dispozici formuláře stížností. Uživatel může uplatnit reklamaci vyžádáním svého reklamačního formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu info@andreaskalcker.com s uvedením vašeho jména a příjmení, zakoupené služby nebo produktu a s uvedením důvodů pro vaši reklamaci.

Uživatel / kupující nás může o reklamaci informovat e-mailem na adresu: info@andreaskalcker.com, pokud si přejete přiložit následující formulář žádosti: Služba / produkt: Získané v den: Uživatelské jméno: Adresa uživatele: Podpis uživatele (pouze pokud je uveden na papíře): Datum: Důvod reklamace:

PLATFORMA ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že by to mohlo být ve vašem zájmu, můžete k podání svých nároků použít také platformu pro řešení sporů poskytovanou Evropskou komisí, která je k dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Na základě ustanovení článků 8 a 32.1 druhého odstavce zákona o duševním vlastnictví je reprodukce, šíření a veřejná komunikace, včetně způsobu jejich zpřístupnění, výslovně zakázána. obsah této webové stránky, pro komerční účely, v jakékoli podpoře a jakýmikoli technickými prostředky, bez povolení https://andreaskalcker.com. Uživatel se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví ve vlastnictví https://andreaskalcker.com.
Uživatel ví a přijímá, že celá webová stránka, která obsahuje, avšak nikoli vyčerpávající text, software, obsah (včetně struktury, výběru, uspořádání a prezentace stejného obsahu), podcast, fotografie, audiovizuální materiál a grafiku, je chráněna ochrannými známkami, právy autorská práva a další zákonná práva v souladu s mezinárodními smlouvami, jichž je Španělsko smluvní stranou, a další vlastnická práva a zákony Španělska. V případě, že se uživatel nebo třetí strana domnívá, že došlo k porušení jejich legitimních práv k duševnímu vlastnictví v důsledku zavedení určitého obsahu na web, musí tuto okolnost oznámit https://andreaskalcker.com označující:

  • Osobní údaje držitele práv zúčastněných stran, která jsou údajně porušena, nebo uvádějí, jakým způsobem jednají, pokud je pohledávka předložena jinou stranou než zúčastněnou stranou.
  • Uveďte obsah chráněný právy duševního vlastnictví a jejich umístění na webu, akreditaci uvedených práv duševního vlastnictví a výslovné prohlášení, ve kterém je zúčastněná strana odpovědná za pravdivost informací uvedených v oznámení

EXTERNÍ ODKAZY

Webové stránky https://andreaskalcker.com, může poskytovat odkazy na jiné vlastní webové stránky a obsah, který vlastní třetí strany. Jediným účelem odkazů je poskytnout Uživateli možnost přístupu k uvedeným odkazům.https://andreaskalcker.com V žádném případě neodpovídá za výsledky, které mohou být uživateli získány přístupem k uvedeným odkazům.
Stejně tak uživatel na tomto webu najde stránky, propagační akce, přidružené programy, které přistupují k zvyklostem prohlížení uživatelů při vytváření profilů. Tyto informace jsou vždy anonymní a uživatel není identifikován.

Informace poskytované na těchto sponzorovaných Webech nebo odkazech přidružených podléhají zásadám ochrany osobních údajů používaným na těchto Webech a nebudou se na ně vztahovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Proto důrazně doporučujeme uživatelům podrobně si přečíst zásady ochrany osobních údajů přidružených odkazů.
Uživatel, který má v úmyslu navázat jakékoli technické propojovací zařízení ze své webové stránky na portál https://andreaskalcker.com musí získat předchozí písemné povolení od https://andreaskalcker.com Navázání spojení v žádném případě neznamená existenci vztahů mezi https://andreaskalcker.com a vlastník webu, na kterém je odkaz vytvořen, ani přijetí či schválení ze strany https://andreaskalcker.com jejího obsahu nebo služeb

POLITIKA KOMENTÁŘŮ

Na našich webových stránkách jsou povoleny komentáře, které obohacují obsah a vytvářejí dotazy. Komentáře, které nesouvisejí s tématem tohoto webu, včetně pomluvy, stížností, urážek, osobních útoků nebo obecné neúcty vůči autorovi nebo jiným členům, nebudou přijaty. Budou také smazány komentáře, které obsahují informace, které jsou zjevně zavádějící nebo nepravdivé, a komentáře, které obsahují osobní údaje, například soukromé adresy nebo telefony a které porušují naše zásady ochrany údajů.
Stejně tak budou odmítnuty komentáře vytvořené pouze pro propagační účely webové stránky, osoby nebo skupiny a vše, co lze obecně považovat za spam.
Anonymní komentáře nejsou povoleny, stejně jako komentáře od stejné osoby s různými přezdívkami. Rovněž nebudou brány v úvahu komentáře, které se snaží vynutit debatu nebo zaujmout stanovisko jiným uživatelem.

VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku ani v žádném případě nenese odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které by mohly být způsobeny:

  • Nedostatečná dostupnost, údržba a efektivní provoz webu nebo jeho služeb a obsahu;
  • Existence virů, škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu;
  • Nelegální, nedbalostní, podvodné nebo opačné použití tohoto právního upozornění;
  • Nedostatek zákonnosti, kvality, spolehlivosti, užitečnosti a dostupnosti služeb poskytovaných třetími stranami a zpřístupňovaných uživatelům na webových stránkách.
  • Poskytovatel nenese za žádných okolností odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nezákonného nebo nesprávného použití této webové stránky.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Obecně platí, že vztahy mezi https://andreaskalcker.com S uživateli jeho telematických služeb, kteří jsou přítomni na tomto webu, se vztahují španělské právní předpisy a jurisdikce a soudy.

KONTAKT

V případě, že kterýkoli Uživatel má jakékoli dotazy týkající se těchto Právních podmínek nebo jakýkoli komentář na portálu https://andreaskalcker.com, prosím jděte na info@andreaskalcker.com

Jménem týmu ANDREAS KALCKER vám děkujeme za čas strávený čtením tohoto právního upozornění

Zákonnost

Doporučené odkazy

kontakt

Pokud si přejete, můžete mě kontaktovat e-mailem ohledně dalších informací, které se na tomto webu neobjevují.

Novinky

sociální sítě

Vzhledem k mnoha cenzurám, které dostávají sociální sítě a videoplatformy, se jedná o možnosti šíření dostupných informací

Newsletter

Jakékoli dotazy týkající se oxidu chloričitého najdete na fóru Zakázaného zdraví, které je rovněž k dispozici na adrese Aplikace pro Android.

Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho zpravodaje ve vašem preferovaném jazyce, abyste dostávali důležitá oznámení týkající se terapií chlordioxidem.

© 2023 Andreas Kalcker - oficiální web.